امام علی (ع): دل هاى مردم گريزان است، به كسى روى می آورند كه خوشرويى كند.